[20%] HELEN 헬렌 브라운
sale icon
78,900원 98,700원

상품혜택 : 라플란드코리아  쿠폰 할인 

                  로그인 후 마이페이지에서 다운로드 후 사용

                  카카오플러스 친구추가 3,000원 할인 코드  

                  카카오플러스에서 라플란드코리아에서 친구추가_코드발송

                  네이버페이 결제시 3% 적립_ 구매확정 후 자동 적립

                   네이버페이 결제에서는 쿠폰 사용 불가


컬러 : 브라운

소재 : 합성피혁

굽 높이 : 3cm

제품번호 : 5082