[20%] TREASURE COFFEE
sale icon
SOLDOUT
209,800원 262,200원

MADE IN NETHERLAND   


- 상품혜택 : 라플란드코리아 맴버쉽 7% 할인 

                  [ 로그인 후 마이페이지에서 다운로드 후 결제 시 사용 ]

                   카카오플러스 친구추가 3,000원 할인 코드  

                  [ 카카오플러스에서 라플란드코리아 검색 후 친구추가 하시고  

                     3,000원 할인코드 받으세요 ] 


- 컬러 : COFFEE 

- 어퍼 : 고무,스테인리스,비즈,크리스탈

- 아웃솔 :  100% 천연 생고무 [Made in Brazil]  

- 굽높이 : 1.7cm

- Line : Limited Edition

-제품번호 : 1840