[FINAL SALE / 35%] CLASSIC ABY TAUPE
sale icon
SOLDOUT
113,100원 174,000원

MADE IN NETHERLAND   


- 상품혜택 : 라플란드코리아 맴버쉽 7% 할인 

                  [ 로그인 후 마이페이지에서 다운로드 후 결제 시 사용 ]

                   카카오플러스 친구추가 3,000원 할인 코드  

                  [ 카카오플러스에서 라플란드코리아 검색 후 친구추가 하시고  

                     3,000원 할인코드 받으세요 ] 


- 컬러 :  TAUPE

- 어퍼 : 크리스탈,고무,스테인리스

- 아웃솔 : 100% 천연 생고무 [Made in Brazil]  

- 굽높이 : 1.7cm

- Line : Luxury Line오후 2시 이전 결제 완료 시 당일 출고 됩니다.