[30%] MAYA COGNAC 마야 꼬냑
sale icon
BEST
99,800원 142,600원

DESIGNED IN SWEDEN

HANDMADE IN PORTUGAL


상품혜택 : 라플란드코리아  쿠폰 할인 

                  로그인 후 마이페이지에서 다운로드 후 사용

                  카카오플러스 친구추가 3,000원 할인 코드  

                  카카오플러스에서 라플란드코리아에서 친구추가_코드발송

                  네이버페이 결제시 3% 적립_ 구매확정 후 자동 적립

                   네이버페이 결제에서는 쿠폰 사용 불가


컬러 : 꼬냑

겉감 : 최고급 베지터블 레더 ★★★

        [식물성염료 탄닌으로 무두질한 친환경 천연소가죽]

안감 : 돼지가죽 / 발볼 : 보통 / 굽 높이 : 4cm

제품번호 : 60130무료배송 : 5만원이상 무료